fbpx

O nas

Luksusowezakupy.eu

Miejsce w którym kupisz i sprzedasz luksusowe produkty znanych marek w bezpieczny sposób z gwarancją autentyczności.

Weryfikację przeprowadzają osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży modowej.

Sprawdzanie autentyczności produktu składa się z dwóch etapów.

Pierwszy jest w czasie zamieszczania szczegółowych  zdjęć na naszej stronie, drugi po otrzymaniu produktu i sprawdzenia go fizycznie przez nas przed wysyłką do kupującego.

Jeśli z jakiegoś powodu nie ma w komplecie oryginalnego rachunku/paragonu do każdego zakupu dołączamy dowód potwierdzający oryginalność w formie karty  z numerem ewidencyjnym oraz pieczęcią.

Jak działamy

-udostępniamy/sprzedajemy TYLKO oryginalne produkty
-stan rzeczy musi się mieścić w trzech kategoriach ( idealny,bardzo dobry lub dobry )
-przyjmujemy produkty marek wymienionych na stronie ( jeśli chcesz sprzedać taką której nie uwzględniliśmy prosimy o kontakt)
-produkty muszą mieć wszystkie metki oraz logowania
-wszystkie przedmioty na naszej stronie przed wysyłką do kupującego będą dokładnie zweryfikowane pod względem autentyczności oraz zgodności z zamieszczonymi zdjęciami
-kupując/sprzedając na naszej stronie macie Państwo pewność bezpiecznych zakupów oraz transakcji.

Jak sprzedać

Prosimy o przesłanie na e-mail  poniższych materiałów :
-zdjęcia powinny być wykonane na jasnym lub jednolitym tle (min. 4 )
-dodany opis musi zawierać :
markę,stan,wymiary oraz cenę.
-przy opisie proszę uwzględnić czy przedmiot posiada dokument zakupu( faktura,paragon) oraz dodatki (oryginalne pudełko,opakowanie)
Prowizja w wysokości 15% / nie mniej jednak niż 500,00zł / będzie doliczona do kwoty wyjściowej w momencie wystawienia produktu.
Nie pobieramy opłat za wystawienie/ wyjątkiem jest gdy wysyłają Państwo produkt do nas /my robimy zdjęcia oraz szczegółowy opis/ kwota do uzgodnienia.
Jeśli zatwierdzimy / wystawimy  przedmiot i zostanie sprzedany
Osoba sprzedająca jest zobowiązana wysłać towar na swój koszt w ciągu 48h do naszej siedziby.
Po sprawdzeniu zgodności towaru przelewamy wcześniej ustaloną kwotę  na konto sprzedającego.

więcej info:
zakładka KONTAKT

Jak kupić

Jeśli się Państwo zdecydują na kupno produktu  za pośrednictwem naszej strony
1.Prosimy o e-mail /KONTAKT/ lub telefon w celu ustalenia szczegółów finalizacji.

2.Prezentowane produkty wysyłamy po wcześniejszej wpłacie na konto.

3.Po zaksięgowaniu pieniędzy osoba sprzedająca wysyła do nas produkt w celu weryfikacji autentyczności oraz zgodności stanu.

4.Po zatwierdzeniu towar zostaje wysyłany do klienta kurierem / paczką ubezpieczoną.  

          Więcej szczegółowych informacji na temat działalności portalu poniżej 

Regulamin

www.luksusowezakupy.eu

§ 1 Definicje

1. Serwis– serwis internetowy w domenie www.luksusowezakupy.eu, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
2. UsługodawcaIzabela Rozwadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rozwadowska, Gutkowo 54 i, 11-041 Olsztyn, NIP: 7392196644, REGON: 519639708 wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki;
3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;
4. Usługa – usługa, na której wykonanie jest zawierana umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
5. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu produktu za pośrednictwem serwisu, który to zakup nie pozostaje w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
6. Sprzedający osoba fizyczna, osoba prawna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem prezentowanych na stronie towarów i która jest stroną umowy sprzedaży produktu sprzedawanego za pośrednictwem serwisu i która sprzedaje produkt niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
8. Produkty– towary oferowane w Serwisie, stanowiące własność Sprzedających;
9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 
 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usługi serwisu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zasady korzystania z serwisu oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.
5. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail /zakładka kontakt/  lub  nr.telefonu – Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.
 

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie z serwisu oznacza każdą czynność Użytkownik, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w serwisie.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d) korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.
5. Wszystkie informacje i zdjęcia umieszczone w serwisie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody ich autorów. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 
 

§ 4 Usługi

1. Za pośrednictwem serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących usług:
a. usługa umożliwiająca wystawienie ogłoszeń sprzedażowych,
b. zakup produktu za pośrednictwem serwisu,
c. weryfikacja autentyczności produktu niezakupionego w serwisie na warunkach określonych w odrębnym regulaminie,
d. zredagowanie treści ogłoszenia oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej produktu na warunkach określonych w odrębnym regulaminie,
e. korzystania z formularza kontaktowego.
 
 
 

§ 5 Wystawienie produktu na sprzedaż

1. Za pośrednictwem serwisu Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży, w ramach której Usługodawca wystawia na sprzedaż produkt stanowiący własność Sprzedającego i dokonuje na zlecenie Sprzedającego transakcji z Kupującym, w imieniu i na rzecz Sprzedającego.
2. W ramach serwisu Usługodawca umożliwia sprzedaż produktów spełniających następujące cechy:
a) produkt jest własnością Sprzedającego i nie jest przez niego sprzedawany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
b) produkt należy do marek luksusowych określonych w serwisie w zakładce „marki” (jeżeli Sprzedający chce sprzedać produkt nieznajdujący się na tej liście, powinien skontaktować się z Usługodawcą),
c) produkt jest oryginalny,
d) ogólny stan określony jako min. dobry 
3. Użytkownik, który chce powierzyć Usługodawcy sprzedaż produktu spełniającego cechy określone w ust. 2, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym np. formularza kontaktowego lub pod adresem e-mail : rozwadowska@icloud.com i w zgłoszeniu umieścić:
a) minimum cztery zdjęcia produktu, przy czym zdjęcia te powinny być wykonane na jasnym lub jednolitym tle (Użytkownik ma obowiązek przesłania zdjęć, do których przysługują mu prawa autorskie- zakazane jest kopiowanie cudzych zdjęć. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spowodowanej używaniem zdjęć, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim),
b) opis produktu, ze wskazaniem marki, stanu, wad produktu, jeżeli takie posiada, wymiarów oraz ceny jaką Sprzedający chce otrzymać za produkt,
c) wskazanie czy produkt posiada dowód zakupu (np. paragon, faktura) oraz czy posiada inne dodatki (np. oryginalne pudełko, opakowanie, worek przeciwkurzowy).
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia, jeżeli:
a) marka produktu nie jest marką luksusową i nie znajduje się na liście marek umieszczonych w Serwisie w zakładce „marki”,
b) istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności produktu, które da się ocenić już na podstawie przesłanych zdjęć lub dokumentów,
c) produkt jest w złym stanie i posiada znaczne wady fizyczne,
d) cena produktu ustalona przez sprzedawcę jest znacząco zawyżona w stosunku do faktycznej wartości produktu a Sprzedający nie wyraził zgody na jej zmianę,
e) usługodawca stwierdzi, że produkt nie odpowiada potrzebom potencjalnych klientów serwisu.
5. Usługodawca pobiera prowizję od sprzedaży produktu, która wynosi 15%  ceny określonej przez Sprzedającego, przy czym prowizja ta nie może być niższa niż 500,00 zł. Prowizja doliczana jest przez Usługodawcę do ceny określonej przez Sprzedawcę i w takiej formie określona jest w serwisie. Prowizja płatna jest dopiero po dokonaniu transakcji sprzedaży produktu na rzecz osoby trzeciej i jest potrącana z kwoty przesłanej przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Usługodawca umieszcza ogłoszenie w Serwisie wraz ze zdjęciami, opisem i ceną uwzględniającą prowizję Usługodawcy.
7. Umieszczenie ogłoszenia w serwisie jest bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedający zleca Usługodawcy zredagowanie ogłoszenia oraz wykonanie zdjęć produktu. Zasady realizacje tej usługi zostały określone w odrębnym regulaminie.
8. W przypadku złożenia przez osobę trzecią oferty zakupu produktu umieszczonego w serwisie, Usługodawca poinformuje Sprzedającego o tym fakcie celem potwierdzenia zawarcia umowy. W przypadku poinformowania Sprzedającego o zaksięgowaniu pieniędzy za produkt na koncie Usługodawcy, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu do Usługodawcy na własny koszt oraz ryzyko, na warunkach ustalonych z Usługodawcą, maksymalnie w terminie 3 dni od dnia przekazania Sprzedającemu informacji o zaksięgowaniu środków.
9. Po otrzymaniu produktu przez Usługodawcę, stwierdza on czy produkt jest oryginalny oraz czy jego stan jest zgodny z opisem i z zamieszczonymi zdjęciami. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Usługodawca wystawia certyfikat autentyczności i dołącza go do produktu (chyba że produkt posiada oryginalny rachunek lub fakturę wówczas nie dołącza się certyfikatu), który jest wysyłany ubezpieczoną przesyłką kurierską do Kupującego.
10. Usługodawca w terminie 3 dni przesyła na rachunek bankowy Sprzedającego umówioną cenę za produkt (cena wskazana w ogłoszeniu po potrąceniu prowizji w wysokości 15% ).
11. W przypadku negatywnej weryfikacji produktu, który okazał się niezgodny z wymogami określonymi w ust. 4 i ust. 5 niniejszego rozdziału, Usługodawca zwraca Sprzedającemu produkt na jego koszt w terminie 7 dni od dnia weryfikacji. W przypadku stwierdzenia, że produkt  jest nieoryginalny lub niezgodny z zamieszczonym opisem Usługodawca obciąża Sprzedającego  kosztami weryfikacji oryginalności produktu w wysokości 400,00 zł  za jeden produkt.
12. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę produktu, który uległ uszkodzeniu w transporcie na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia produktu przez Sprzedającego, Usługodawca wykona dokumentację zdjęciową uszkodzeń i poinformuje o tym fakcie Sprzedającego, który powinien roszczenia w tym zakresie kierować do przewoźnika.  
13. Sprzedający ma prawo do żądania usunięcia produktu z serwisu w każdym momencie, pod warunkiem, że nie doszło jeszcze do sprzedaży produktu. Po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Usługodawca usuwa z serwisu ogłoszenie z produktem stanowiącym własność Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi żadnych kosztów związanych z wystawieniem ogłoszenia czy też prowizją, chyba że Usługodawca poniósł jakieś koszty z tym związane.

§ 5 Zakup produktu za pośrednictwem serwisu

1. Celem zakupu produktu prezentowane na stronie należy skontaktować się z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych środków komunikacji na odległość.
2. Prezentowane ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z uwagi na niezautomatyzowany proces składania zamówień może okazać się, że produkt prezentowany na stronie nie jest już dostępny.
3. Produkt wysyłany jest do Kupującego po przedpłacie ceny na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę i po przejściu pozytywnej weryfikacji określonej w § 4 regulaminu.
4. Usługodawca wysyła do Kupującego produkt kurierem z wykupioną usługą ubezpieczenia na wskazany przez Kupującego adres. W przypadku nieodebrania przez Kupującego produktów, jest on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Usługodawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Usługodawcy oraz kosztów ponownej przesyłki.
5. Cena widoczna na stronie stanowi całkowity koszt zakupu, uwzględniający prowizję usługodawcy oraz koszt dostawy produktu na terenie Polski. W przypadku wysyłki produktów za granicę, należy indywidualnie uzgodnić z Usługodawcą koszt wysyłki.
6. Prezentowane w serwisie produkty nie stanowią własności Usługodawcy i nie są sprzedawane przez niego w ramach prowadzonej działalności. Stroną umowy sprzedaży jest Sprzedający oraz Kupujący. Usługodawca pośredniczy jedynie w zawarciu umowy celem zabezpieczenia bezpieczeństwa obu stron transakcji.
7. Oferowane produkty są produktami używanymi (chyba, że w opisie wskazane jest, że produkt jest nowy) dlatego Kupujący przed dokonaniem zakupu za pośrednictwem serwisu powinien zapoznać się z opisem produktu.
8. Jeżeli Sprzedający nie posiada do produktu dowodu zakupu (np. faktury, paragonu) po dokonaniu weryfikacji, Usługodawca dołącza do zakupu certyfikat autentyczności produktu.
9. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest przez Usługodawcę z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę i zaksięgowaniu środków na rachunku wskazanym przez Usługodawcę.
10. Od dnia zaksięgowania środków na koncie wskazanym przez Usługodawcę, Usługodawca rozpoczyna realizację zamówienia i na jego realizację ma od 5 do 14 dni roboczych.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy przez Sprzedającego. W przypadku, w którym Sprzedający w terminie 3 dni od dnia przekazania mu oferty kupna produktu, nie prześle do Usługodawcy produktu celem dokonania jego weryfikacji, wówczas Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie kolejnych 3 dni, zwróci na rachunek bankowy Kupującego przekazane środki w pełnej wysokości. Ewentualne roszczenia w zakresie wykonania umowy powinny być kierowane do Sprzedającego.
12. Usługodawca nie jest właścicielem sprzedawanych produktów i nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu, które ujawnią się podczas korzystania z produktu przez Kupującego.
 
 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Stroną umowy sprzedaży jest Kupujący oraz Sprzedający.
2. Oferowane w serwisie produkty stanowią własność osób fizycznych (Sprzedających), które sprzedają produkt jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Kupujący nie ma zatem jako strona tej transakcji statusu konsumenta i nie przysługują mu uprawnienia wskazane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 
 

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych Użytkowników serwisu, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych, praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
 

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
a. nieprawidłowego bądź niezgodnego z regulaminem korzystania z serwisu przez Użytkownika;
b. awarii sprzętu Użytkownika;
c. działań lub zaniechań Użytkowników.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w serwisie.
 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2022
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie na stronie głównej informacji o zmianie regulaminu.  
4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w serwisie.
5. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
6. W przypadku umów zawartych przed zmianą regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.luksusowezakupy.eu

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.luksusowezakupy.eu

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.  

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

I. Definicje
1. Serwis– strona internetowa www.luksusowezakupy.eu;
2. AdministratorIzabela Rozwadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rozwadowska, Gutkowo 54 i,11-041 Olsztyn, NIP: 7392196644, REGON: 519639708, adres e-mail: rozwadowska@icloud.com
3. RODORozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
6. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
II. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Rozwadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rozwadowska, Gutkowo 54i, 11-041  Olsztyn, NIP: 7392196644, REGON: 519639708.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: rozwadowska@icloud.com 

III. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa

Podstawa Prawna

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Wystawienie ogłoszenia sprzedażowego

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usługi polegającej na wystawieniu ogłoszenia sprzedażowego.

Realizacja usługi i sprzedaż produktu stanowiącego własność Użytkownika.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, tj. 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.

Weryfikacja autentyczności produktu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usługi polegającej na weryfikacji autentyczności produktów.

Realizacja usługi weryfikacji autentyczności produktu.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zobowiązania, tj. 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.

Zredagowanie ogłoszenia sprzedażowego oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej produktu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usługi polegającej na zredagowaniu ogłoszenia sprzedażowego i wykonania dokumentacji zdjęciowej produktu.  

Realizacja usługi polegającej na zredagowaniu ogłoszenia sprzedażowego i wykonania dokumentacji zdjęciowej produktu.  

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zobowiązania, tj. 6 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.

       

Kontakt mailowy i formularz kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów.

IV. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

firmy świadczące usługi pośrednictwa przy przesyłce Produktów- tj. firmy kurierskie,
firmy zapewniające hosting i utrzymanie poczty elektronicznej,
firmy zapewniające utrzymanie serwera Serwisu w zakresie, w jakim Użytkownicy podają swoje dane za pośrednictwem Serwisu.

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

V. Uprawnienia Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
dostępu do swoich danych osobowych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
sprostowania danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
ograniczenia przetwarzania– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych, którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
wniesienia sprzeciwu– każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
przenoszenia danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
2. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
3. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych,znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.
VI. Pliki cookies
1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
cookies marketingowe– zastrzegamy sobie możliwość korzystania w celach marketingowych z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel ora firmy Google LLC,
cookies analityczne– zastrzegamy sobie możliwość korzystania z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics i Google Ads.
3. Pliki Cookies są gromadzone między innymi w następujących celach: poprawa funkcjonalności strony, analiza ruchu na stronie, czasu spędzanego na stronie, wejść i wyjść i tworzenie statystyk, dopasowanie treści do preferencji Użytkowników, korzystanie z wtyczek społecznościowych, indywidualizacja strony internetowej pod ustawienia Użytkownika, ułatwienie rejestracji, zachowanie bezpieczeństwa na stronie, marketing serwisu tj. aktywność Użytkowników, historia wyszukiwania, ruch na stronie.
4. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora. Pliki cookies zbierają następujące informacje: dane logowania, IP Użytkownika, typ przeglądarki, domena, system operacyjny itp.
5. Z uwagi na korzystanie z usług firmy Google, Facebook, Państwa dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przetwarzaniem na zagranicznych serwerach. Podmioty te stosują jednak mechanizmy zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz standardowe klauzule umowne.
6. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: poniższej stronie: https://pl pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te przetwarzane są w sposób zanonimizowany, co oznacza że nie dochodzi do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Dane te przetwarzane są jedynie w celach statycznych. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Korzystając z poniższego linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

8. W serwisie umieszczone są wtyczki społecznościowe między innymi Facebooka. Podczas skorzystania z wtyczki przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem tego serwisu. Oznacza to, że może dojść do instalacji plików cookies tego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych serwisach.
9. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
11. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
12. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
14. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki

Link:

Chrome

 

Firefox

 

Internet Explorer

Opera

Safari (iOS)

 

Safari (macOS)

 

VII. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym m.in. stosuje szyfrowane połączenie https, uwierzytelnianie hasłem, firewall na serwerze.

Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych.

VIII. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
za pośrednictwem e-maila : rozwadowska@icloud.com
IX. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia Użytkowników mailowona 7 dni przed wprowadzeniem zmian (dotyczy wyłącznie osób posiadających Konto w Serwisie) lub poprzez umieszczenie komunikatu o zmianie w Serwisie. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą z życiem z upływem 7 dni od dnia powiadomienia zarejestrowanych Użytkowników